default-img-alt

KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ADAY AYDINLATMA METNİ

Türkiye’de yerleşik OBSS TEKNOLOJİ A.Ş.  (“OBSS”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, OBSS çalışan adayı/stajyer adayı olmanız nedeniyle şirketimiz ile olan iş ilişkiniz dahilinde; İşleme amacına uygun, ölçülü ve sınırlı nitelikte, OBSS olarak talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; işleneceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sizi aşağıda açıklandığı şekilde veya aşağıdaki açıklanmıyorsa bu süreçte ayrıca bilgilendirerek ve aydınlatarak faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, iş ortaklarımıza aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

OBSS TEKNOLOJİ TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

OBSS, adayların kendileri tarafından sağlanan veya şirket tarafından acık kaynaklardan temin edilen kişisel verileri işleyebilmektedir.
İşlenen Kişisel veriler aşağıda listelenmiştir;

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet tc kimlik, uyruğu ve çalışan adayı tarafından özgeçmişte yer verilmiş diğer kimlik bilgileri ile
Referanslarının Ad, Soyadı

İletişim Verisi

Ev ve kişisel cep telefon numarası, açık adres bilgisi, kişisel e-posta adresi;
Referanslarının telefon numarası ve e-posta adresi;

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Engelli aday olmanız durumunda Engellilik durumu/ tanımı/ yüzdesi;
Tarafımızca talep edilmemesine rağmen tarafınızca özgeçmişinizde açıklanması durumunda dernek/vakıf üyelikleri veya Kan Grubu;

Özlük Verisi

Askerlik bilgisi;
Sürücü Belgesi;
İlgi Alanları;
Özgeçmiş.

Eğitim Verisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, bilgisayar bilgisi, aldığı kurslar, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi ve özgeçmişte yer alan diğer eğitim verileri.,

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları.

Çalışma Verisi

Departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, önceki işe giriş/çıkış tarihleri, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu;
Çalıştığı işyerlerinden ayrılma sebepleri, çalıştığı firmaların isimleri;
Çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, ihbar süresi. Son çalıştığı yerdeki ücret ve yan hakları
Staj bilgileri;

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

OBSS tarafından, kişisel verileriniz şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili ürün/hizmetleri sunabilmek ve bu ürün/hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla işlenecektir.
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
Aşağıda kişisel verilerinizin işleme amaçları yer almaktadır:

Şirketin ana faaliyetlerinin yerine getirilmesi;

OBSS’nin çalışmış olduğu müşterilere ilgili kaynakların yönlendirilebilmesi için adayın özgeçmişinin ismi kapalı bir şekilde müşteri ile paylaşılarak görüşmelerin sağlanması,
Müşteri görüşmelerinin değerlendirilmesi,
Adaylarla iletişimin sağlanması,

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması;

İşyeri güvenliğinin sağlanması,
Kontrollü alanlarda giriş çıkışların kamera ve ziyaretçi kartı ile kontrol edilmesi.
Şirket girişleri için bina ve/veya OBSS resepsiyonu tarafından kimliği kanıtlayıcı bilgilerin talep edilmesi.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması;

Aday verilerinin İnsan Kaynakları sisteminde tanımlanması,
Aday verilerinin sistem üzerinde güncel tutulmasının sağlanması,
Adayların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması,
Şirket etkinlikleri için iletişimin sağlanması,
Kalite kontrolün sağlanması,
Bilgi güvenliği kontrolünün sağlanması,
Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması,
İş görüşmesi değerlendirme anketlerinin analizinin yapılması.

Kişisel Verilerinizin Toplama Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

OBSS, kişisel verileri e-posta, İnternet, çevrimiçi platform gibi elektronik ortamlar aracılığıyla elde etmektedir. Kişisel verilerinizin elde edilme sebepleri ise aşağıdaki gibidir:
OBSS’nin şirket kültürüne ve aranan pozisyona uygun aday seçmesine yönelik meşru menfaati
OBSS’nin İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu dahil fakat bunlarla sınırlı olmayan iş ile iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bu mevzuatta öngörülen faaliyetleri gerçekleştirmesi
Bizimle paylaştığınız veriler içerisinde özel nitelikli kişisel veri yer alıyorsa ve bizim bu verileri işlemememiz gerekiyorsa açık rıza vermeniz halinde elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması ve Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

OBSS kişisel verileri, yasal ve iş sağlığı/güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümlerin – gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlarla; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,  kurum yer alınan Teknoparklar gibi kamu tüzel kişilerinden gelen usule ve yasaya uygun talepleri karşılamak amacıyla paylaşılabilir.
Bunların dışında aşağıda verilen OBSS’nin faaliyet alanlarına uygun ve işbu dokümanda belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz OBSS’nin yurtiçindeki müşteri ve iş ortaklarıyla sınırlı ve ölçülü şekilde paylaşılmaktadır.

Şirketin tanımlı amacın yerine getirilmesi;

Aday tarafından paylaşılan bilgiler; aday tespit, teknik ve İnsan Kaynakları görüşmeleri ile müşteri görüşmelerinin sağlanması gibi işlemlerinin yürütülmesi için şirket içi çeşitli yazılım programlarında işlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Bu veriler, uygulamaların kendi veri kayıt ortamlarında, OBSS cihazlarında saklanmaktadır.
Adayın paylaştığı referansların araştırılması amacının gerektirmesi nedeniyle, referanstaki ilgili şirket/kişi ile paylaşılmaktadır.
Şirketin söz konusu adayın istihdamını bir müşteri projesi için gerçekleştirmesi halinde aday verileriniz ilgili müşteri yetkilileri ile paylaşılmaktadır.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi;

Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla, hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabilmektedir.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması;

Kişisel verilerinizden ulaşım, konaklama, araç tedariki gibi sebeplerle ilgili gerekli olanlar bu konuda çalıştığımız firmalara aktarılmaktadır.


Kişisel Verilerinizin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Açık rıza vermeniz halinde kişisel verileriniz; hak kazanan adaylara eğitim/seminer verilmesi ve koşulları sağlayan adayların müşteri/iş ortakları ile iş görüşmesi yapması amacıyla yurt dışı seyahatlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması için yurt dışı merkezli seyahat acentesi ve seyahatlerin kolaylaştırılması ve organizasyonu hizmetleri sağlayan şirketlerle ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt dışı merkezli toplu e-posta gönderimi sağlayıcılarla ve başvurulan pozisyonun ilişkide olacağı yurtdışında yer alan muhtemel müşteri adayı yetkilileri ile bu amaçlara sınırlı ve ölçülü olarak paylaşılmaktadır v e yurtdışına aktarılmaktadır.

KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
6698 Sayılı Kanun madde 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman kisiselveri@obss.com.tr  adresine e-posta göndererek iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde öngörülen diğer iletişim yöntemlerini de kullanabilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin OBSS için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

OBSS TEKNOLOJİ A.Ş.

Mersis No: 0633087578400001
İletişim Adresi: İstanbul Sanayi Mah.Teknopark Bulvarı No:1/8a Blk.3.Kat 8301 Kapı No 34906 Pendik/İstanbul
İletişim Linki: https://obss.tech/ , kisiselveri@obss.com.tr Telefon : +90 216 688 3436

Kişisel Verilerin İşlenmesiAçık Rıza Metni

OBSS çalışan adayı veya stajyer adayı iseniz, İstanbul Sanayi Mah.Teknopark Bulvarı No:1/8a Blk.3.Kat 8301 Kapı No 34906 Pendik/İstanbul adresinde yer alan OBSS Teknoloji A.Ş. (“OBSS”) olarak kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımına ilişkin rızanızı alabilmek amacıyla bu Açık Rıza Metni’ni hazırladık.

Bu metin “Aday Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu sebeple Aydınlatma Metni’ni okumadan bu metni imzalamamanız konusunda sizi uyarmak isteriz.

OBSS tarafından çalışan adayı/stajyer adayı sürecinin yönetilmesi için sözlü/yazılı ve elektronik ortamda tarafınızca verilen kişisel verilerinizin yurtdışında gerçekleştirilecek eğitim/seminer gibi etkinliklere katılmaya hak kazanmanız; koşulları sağlamanız halinde OBSS’nin yurtdışındaki müşteri ve iş ortakları ile iş görüşmesi yapabilmeniz için yurtdışındaki müşteri, iş ortağı veya hizmet sağlayıcılar ile paylaşılmakta olup, tarafınıza e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için de yurt dışı merkezli e-posta gönderimi sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.

Bu aktarıma izin vermemeniz halinde yurtdışında bulunan müşterilerle ilgili projeler için değerlendirilemeyecek, yurtdışı eğitim fırsatlarından faydalanamayacak ve bizden e-mail alamayacaksınız. 
Ayrıca ilgili kanunlarca sizin yönlendirmiş olduğunuz özgeçmişinizde bulunan özel nitelikli veri sayılan dernek/vakıf üyeliklerinize ilişkin verileriniz, kan grubunuza ilişkin sağlık verileriniz veya özel nitelikli veri içermesi halinde fotoğraflarınız OBSS Aday Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen amaç ve sınırlar doğrultusunda işlenmektedir.

Bu işleme faaliyetine ilgili kanun kapsamında izin vermemeniz halinde sizi aday olarak değerlendiremeyeceğiz, verilerinizi işleyemeyeceğiz.

İş Görüşmesi Sürecinden Sonra Verilerin SaklanmasıAçık Rıza Metni


OBSS çalışan adayı veya stajyer adayı iseniz, İstanbul Sanayi Mah.Teknopark Bulvarı No:1/8a Blk.3.Kat 8301 Kapı No 34906 Pendik/İstanbul adresinde yer alan OBSS Teknoloji A.Ş. (“OBSS”) olarak kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımına ilişkin rızanızı alabilmek amacıyla bu Açık Rıza Metni’ni hazırladık.

Bu metin “Aday Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu sebeple Aydınlatma Metni’ni okumadan bu metni imzalamamanız konusunda sizi uyarmak isteriz.

İş görüşmesi süreci sonunda başvurunuzu olumlu değerlendirememiz halinde Aydınlatma Metni kapsamında belirlenen veri işleme amaçları geçersiz hale gelmekte olup 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verileriniz yalnızca varsa ilgili mevzuatta belirtilen gerekli olan azami süre kadar saklanabilmektedir. Bu bağlamda, uygun pozisyon açıldığında tarafınızla iletişime geçilebilmesi amacıyla OBSS tarafından kişisel verileriniz saklanmaya devam edilebilmesi için işbu metin ile onayınız alınması gerekmektedir.
Yukarıdaki metinleri okudum ve anladım.

Kişisel verilerimin iş görüşmesi sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde de yeni pozisyon imkanları için OBSS tarafından saklanmasına ve tarafımla iletişime geçilmesi için işlenmesine konu hakkında tereddütte yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak; açık rızam ile onay veriyorum.

Bu, Uzaktan Online Sınav Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Bildirimi (“Gizlilik Politikası”) OBSS Teknoloji A.Ş (“OBSS”) tarafından yönetilmektedir. OBSS, bu Gizlilik Politikası’nı, sınava çevrimiçi katılmanız halinde yapılacak sınav ve bu sınava ilişkin Uzaktan Gözlemleme uygulaması (“Uygulama”) sırasında bilgilerinizin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin politikaları hakkında bilgi sağlamak amacıyla hazırlamıştır. Kişisel verilerinizin korunması ve gizlilik OBSS için azami önem arz etmektedir. OBSS, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi amaçlamaktadır.

OBSS veya bağlı şirketleri tarafından Uygulama kapsamında verilen hizmetler çerçevesinde kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve paylaşılması işbu Gizlilik Politikası ve güncellemelerine tabidir.
OBSS kişisel bilgilerinizi işbu Gizlilik Politikası’nda sayılan istisnalar haricinde üçüncü kişilere iletmeyecek ve kullandırmayacaktır.

OBSS, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

Bu Gizlilik Politikası sadece Uzaktan Gözlemleme’ye ilişkindir. Bu sürecin yürütüldüğü dair kişisel veri işleme süreçleri için Gizlilik Politikası’nı okuyunuz.
 
1. Elde Edilen Kişisel Veriler

Bu uzaktan gözlemleme ve sınav faaliyeti için aşağıda sayılı verilerinizi işlemekteyiz:
1.1. Kimlik Bilgileri: Adınız ve soyadınız
1.2. Sınav Gözlemleme Bilgileri: Her adayın eşit şartlarda değerlendirilmesi için alınan sınava girilen çevre ve kişi fotoğrafı, ses kaydı, video kaydı, mouse hareketleri, açılan internet sitelerinin (web trafiği) kaydı, sistem gereksinimleri, ekran kaydı.
1.3. Sınav Sonucu: Sınavlara verdiğiniz yanıtlar ve sonuçları.
(Metin içerisinde yukarıda sayılı verilerin hepsi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)
 
2. Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Nedenleri

Bu süreçte kişisel verileriniz faaliyete yönelik vereceğiniz rızayı takiben Uzaktan Gözlemleme Uygulamamız aracılığıyla otomatik yöntemlerle anlık olarak elde edilmektedir. Uzaktan gözlemleme yapmamız sınavda ve işe alımda eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı engellemek için gereklidir. Bu yüzden Uzaktan Gözlemleme uygulamasına onay vermeden çevrimiçi sınava giremezsiniz; fakat  Uzaktan Gözlemleme ve sınava katılım ile ilgili bir sorun yaşamanız durumunda OBSS hr@obss.com.tr e-posta adresine mesaj atarak bize ulaşabilir ve online sınavınızı gerçek bir gözetmen eşliğinde OBSS’nin İstanbul genel merkez ofisinde, OBSS’nin sağlayacağı bilgisayar ile OBSS tarafından belirlenen gün ve saatte yapılmasını talep edebilirsiniz. 

Sınav sonuçlarınız ise işe alım için gerekli yetkinliklere sahip olup olmadığınızın değerlendirilmesi, bir başka deyişle gerekli kriterlerde, doğru çalışanın istihdam edilmesine yönelik meşru menfaatimiz gereği yapılan sınav aracılığıyla elde edilmektedir.
 
3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Uygulama kapsamında ileteceğiniz Kişisel Verileriniz,
3.1. Sınavda hile yapılmasını engellemek ve sınav güvenliğini sağlamak
3.2. Her çalışan adayının eşit şartlarda rekabet etmesini sağlamak
3.3. İşe alım için gerekli yeterlilikleri saptamak
amaçlarıyla işlenmektedir. 
 
4. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz sınırlı sayıda yetkili OBSS çalışanı tarafından değerlendirilecek olup üçüncü kişilere aktarılmayacaktır; ancak sınavda hile yapıldığının tespit edilmesi halinde iş başvurunuza ilişkin istihdam süreciyle ilgilenen kişilere detaylı bilgi verilebilir. Aynı şekilde bir hile veya hile yapılmadığı iddiasını takiben bir yasal süreç başlaması halinde savunma hakkımızın kullanılabilmesi için avukatlarımız ve hukuki danışmanlarımız ve ilgili yasal kurumlar ile detaylı bilgi paylaşılabilecektir.   
 
5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi
Gözlemleme esnasında alınan kamera ve ses kayıtları 1 (bir) ay içinde imha edilecektir. Diğer Sınav Gözlemleme Bilgileri pasif hale getirilerek sadece sistem yöneticisinin gerektiğinde erişebileceği şekilde saklanacak ve söz konusu başvuru hakkında bir yasal süreç başlamadığı sürece kimse tarafından erişilmeyecek ve işlenmeyecektir ve söz konusu işe alım süreci ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklara ilişkin zamanaşımı süreleri ortadan kalktığında yok edilecektir.
Sınav sonucu bilgileriniz ise işe alınmanız halinde çalışan verilerinin asgari saklama süresi kadar saklanacaktır. İşe alınmamanız halinde ise gerektiğinde savunma hakkımızın kullanılabilmesi için dava zamanaşımı süresi kadar saklanacaktır.
 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, kişisel verilerinizin silinmesi talebinde bulunduğunuzda bu talebin yerine getirilebilmesi için Kişisel Verileri işlemenin hukuki amacının ortadan kalkmış olması, kanuni saklama sürelerinin dolmuş olması veya ilgili zamanaşımı sürelerinin geçmiş olması gerekmektedir. Bu süreler dolmadan silme talebiniz yerine getirilemeyecektir.
 
 6. Veri Güvenliği
Uzaktan Gözlemleme verileri şifreli olarak saklanacaktır ve sadece sınırlı sayıda kişi tarafından erişilecek ve değerlendirilecektir. Uzaktan Gözlemleme verileri için risk değerlendirme ve kendiliğinden veya tasarımda gizlilik (privacy-by-design or by default) çalışmaları ve risk değerlendirmesi yapılmış olup OBSS’nin sistemlerinde kullanılan en yüksek güvenlik seviyelerindeki teknik ve idari tedbirler kullanılarak saklanmakta ve işlenmektedir.
Sınav sonuçlarınız ise OBSS’nin güvenlik politikaları çerçevesinde aldığı yeterli düzeyde teknik ve idari tedbirlerle korunmaktadır.
 
7. KVKK Tahtında Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Yürürlükteki mevzuat uyarınca OBSS’ye başvurarak Kişisel Verilerinizin;
7.1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
7.2. İşlenmiş ise bilgi talep etme,
7.3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
7.4. Yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
7.5. Eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
7.6. Kişisel verilerin korunması hakkındaki mevzuat uyarınca öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,
7.7. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (7.5) ve (7.6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
7.8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
7.9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz 
 
 8. Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler
OBSS herhangi bir zamanda işbu Gizlilik Politikası’nı gözden geçirip düzeltebilir. Eğer Gizlilik Politikası değişirse, düzenlenmiş politika Uygulama’ya yüklenecektir.  
 
 9. Sorular
Gizlilik Politikası ya da Uygulama kapsamında herhangi bir sorunuz, şikayetiniz ya da yorumunuz olduğu ya da iletişim ağından çıkmak istediğiniz takdirde, bizimle aşağıdaki irtibat bilgileri yoluyla temasa geçebilirsiniz.
OBSS Teknoloji A.Ş
Sanayi Mahallesi Teknopark İstanbul No:1/8A Blok 3. Kat 8301 Kapı No Pendik/İstanbul
+90 (216) 688 34 36
hr@obss.com.tr 

Adaylar, buraya tıklayarak erişebildikleri sınav sistemine kendilerine sağlanan kullanıcı adı ve parola bilgileriyle giriş yapabilmektedirler. Sistemi kullanabilmek için erişim sağlanan tarayıcının Google Chrome 72 ve üzeri bir sürüm olması gerekmektedir. Firefox, Internet Explorer, Edge ya da Safari gibi Google Chrome dışında başka bir tarayıcı kullanılarak sınavın başlatılabilmesi mümkün değildir.
Sınava başlamadan önce adayın, sınav sisteminin yönlendirdiği biçimde gerekli Google Chrome eklentisini kurması ve eklentinin talep ettiği izinleri kabul etmesi beklenmektedir. Sınav öncesinde eklentiyle ilgili ihtiyaç duyulan gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığının kontrolü buradan yapılabilir. Eklenti ile yaşanabilecek sorunlarda bu bağlantı üzerinden destek alınabilmektedir.
Sınav, iki oturumlu olup birinci oturum adayın teknik bilgisini ölçmeye, ikinci oturum ise adayın genel yetenek ve bilgisini ölçmeye yöneliktir. Birinci oturumda 45 soru yer almakta olup süre olarak 37 dakika zaman ayrılmıştır. İkinci oturumda ise toplamda 10 soru yer almaktadır ve süre olarak 23 dakika zaman ayrılmıştır. Her bir oturum kendi içinde ayrı değerlendirilecek olup adaya tanınan zaman aralığında her iki oturumun da tamamlanması beklenmektedir. Aday, verilen her iki oturumu da belirlenen zaman aralığında bitirmiş olmak koşuluyla iki oturum arasında ara verebilir; ancak oturumlar kendi içlerinde bölünemez olup bir oturum sırasında ara verilmesine izin verilmemektedir.
Sınav oturumları sırasında sınavın kurallara uygun bir şekilde cevaplandığının denetlenmesi amacıyla adayın fare, klavye, kamera görüntüsü, mikrofon sesi gibi çeşitli bilgisayar aktiviteleri kaydedilmekte olup kaydedilen bu bilgiler üzerinde otomatik ve/veya manuel olarak analizler yapılabilmektedir. Adaylar, sınav sırasında toplanan bu gibi bilgilerin sınavın geçerliliğinin kontrolü amacıyla toplanması ve saklanmasını kabul etmiş sayılırlar.
Sınava girilecek bilgisayarda çalışır durumda kamera ve mikrofon donanımları olmalıdır. Sınav sırasında herhangi bir bağlantı sorunu yaşamamak adına minimum 8 Mbps download ve 1 Mbps upload hızına sahip bir internet bağlantısına sahip olunması önerilmektedir.
Sınavın her bir oturumu sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve uyulması gereken kurallar aşağıda listelenmiş olup; OBSS, yapılan analizlerde kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınavlarını geçersiz kılma hakkına sahiptir.

Sınav Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Uyulması Gereken Kurallar


a) Sınavın her bir oturumu ayrılan zaman içerisinde çözülmesi gerekmekte olup cevaplandırılmayan soruların ve yanlış cevaplanan soruların puanlamaya herhangi bir etkisi olmayacaktır. Aday, oturum sırasında cevaplamak istemediği soruyu pas geçebilmekte, daha sonra oturum süresi içerisinde tekrar cevaplandırmak üzere bu soruya geri dönüş yapabilmektedir. Oturum sırasında cevaplandırmaksızın pas geçilen sorular sınav uygulaması ara yüzünde ayırt edilebilmektedir.

b) Sınavdaki her bir oturum ayrılan süre içerisinde ara verilmeksizin tamamlanmalıdır. Bu nedenle bilgisayar şarjının bitmesi vb. önlenebilir durumlar için sınav oturumu öncesinde gerekli önlemler alınmalıdır. Elde olmayan nedenlerle (elektrik kesilmesi vb.) sınav oturumunun sonlanması durumunda bu durum OBSS İnsan Kaynakları’na iletilmelidir.

c) Sınav sırasında bulunulan ortam sessiz, sakin ve başka kimselerin bulunmadığı kapalı bir alan olmalıdır. Sınav sırasında sınavın çözüldüğü ortama başka kimselerin ya da evcil hayvanların girip çıkmaması gerekmektedir.

d) Sınav sırasında herhangi bir kulaklık ya da hoparlör kullanılarak müzik dinlenilmemeli; TV ya da başkaca ses üreten elektronik aygıtlar sınav öncesinde tamamen kapatılmalıdır.

e) Sınav sırasında herhangi bir yiyecek ya da içecek tüketilmemeli, sakız çiğnenmemelidir.

f) Sınav sırasında herhangi bir nedenle cep telefonu kullanılmamalı, ortamdaki biriyle ya da kendi kendine konuşulmamalıdır.

f) Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılmalı, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmamalıdır. Ayrıca arkaplanda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunların da kapatıldığından emin olunmalıdır.

g) Sınav sırasında basılı ya da dijital herhangi bir bilgi kaynağı kullanılmayacaktır.

h) Sınav sırasında sınav sistemine erişilen bilgisayar monitörünün tam karşısına oturulmalı, harici bir kamera kullanılıyorsa bu kamera adayı net ve tanınır biçimde görebilecek şekilde sınavın görüntülendiği monitörün tam ortasında ve üstünde konumlandırılmalıdır. Sınav süresince mümkün mertebe sınavın takip edildiği monitörün dışına bakılmamalıdır.

ı) Sınav oturumu devam ederken herhangi bir şekilde monitörün başından ayrılınmamalıdır.
Sınav sırasında bulunulan ortam adayın yüzünün ve hareketlerinin kamerada net bir şekilde seçilebilecek aydınlıkta olmalıdır.

i) Sınav sırasında sınav sistemi ekranına ilişkin herhangi bir şekilde ekran görüntüsü alma, görüntü kaydetme gibi işlemler yapılmamalıdır.

j) Sınav sırasında beklenmedik bir sorunla karşılaşılması halinde hr@obss.com.tr adresi üzerinden destek talep edilebilecektir.

OBSS Uzaktan Gözlemleme sistemi potansiyel bir inceleme için seansınızı kaydedecektir. Bu kayıtlar şifreli olacaktır ve sadece yetkili kullanıcılar bu kayıtlara erişebilecektir. Aşağıda listelenen kayıt çeşitleri sisteminizi ve çevrenizi tespit etmemizi takiben başlayacaktır.

OBSS Uzaktan Gözlem sistemi güvenlik tedbirleri amacıyla aşağıdaki uygulamaları aktif hale getirecektir.

Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası’nı ziyaret edebilirsiniz.

Uzaktan gözlemleme yapmamız sınavda ve işe alımda eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı engellemek için gereklidir. Bu yüzden Uzaktan Gözlemleme uygulamasına onay vermeden çevrimiçi sınava giremezsiniz; fakat Uzaktan Gözlemleme ve sınava katılım ile ilgili bir sorun yaşamanız durumunda hr@obss.com.tr e-posta adresine mesaj atarak bize ulaşabilir ve online sınavınızı gerçek bir gözetmen eşliğinde OBSS’nin İstanbul genel merkez ofisinde, OBSS’nin sağlayacağı bilgisayar ile OBSS tarafından belirlenen gün ve saatte yapılmasını talep edebilirsiniz.

Sınav kurallarını anladım, kabul ediyorum ve yukarıda belirtilen verilerimin Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekilde ve amaçlarla işlenmesine ve Şirketin takdirine bağlı olarak Amazon dahil yurtdışı sunucularında işlenmesine ve aktarılmasına izin veriyorum. Bu izin, yalnızca yukarıdaki tabloda belirtilen veriler için geçerlidir, Gizlilik Politikası’nda yer alan sınav sonucu ve kimlik bilgileri gibi diğer veri kategorilerine dair işleme faaliyetlerini kapsamaz.

CONTACT US

Fill in the form and we will contact you as soon as possible.

CONTACT INFORMATION

İstanbul

+90 (216) 688 34 36

Ankara

+90 (312) 265 07 08

OFFICES

İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı, No:1/8A Blok Pendik 34906

Üniversiteler Mah. Cyberpark Cyberplaza Çankaya/Ankara C Blok 3.Kat

Keizersgracht 555, Amsterdam, 1017

FOLLOW US

MediumLinkedinFacebookTwitterInstagram
EN