KVKK

KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ADAY AYDINLATMA METNİ

Türkiye’de yerleşik OBSS TEKNOLOJİ A.Ş. (“OBSS”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, OBSS çalışan adayı/stajyer adayı veya CodeMaster katılımcısı olmanız nedeniyle şirketimiz ile olan iş ilişkiniz dahilinde; İşleme amacına uygun, ölçülü ve sınırlı nitelikte, OBSS olarak talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; işleneceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sizi aşağıda açıklandığı şekilde veya aşağıdaki açıklanmıyorsa bu süreçte ayrıca bilgilendirerek ve aydınlatarak faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, iş ortaklarımıza aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

OBSS TEKNOLOJİ TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

OBSS, adayların kendileri tarafından sağlanan veya şirket tarafından acık kaynaklardan temin edilen kişisel verileri işleyebilmektedir.
İşlenen Kişisel veriler aşağıda listelenmiştir;

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet tc kimlik, uyruğu ve çalışan adayı tarafından özgeçmişte yer verilmiş diğer kimlik bilgileri ile
Referanslarının Ad, Soyadı

İletişim Verisi

Ev ve kişisel cep telefon numarası, açık adres bilgisi, kişisel e-posta adresi;
Referanslarının telefon numarası ve e-posta adresi;

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Engelli aday olmanız durumunda Engellilik durumu/ tanımı/ yüzdesi;
Tarafımızca talep edilmemesine rağmen tarafınızca özgeçmişinizde açıklanması durumunda dernek/vakıf üyelikleri veya Kan Grubu;

Özlük Verisi

Askerlik bilgisi;
Sürücü Belgesi;
İlgi Alanları;
Özgeçmiş.

Eğitim Verisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, bilgisayar bilgisi, aldığı kurslar, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi ve özgeçmişte yer alan diğer eğitim verileri.,

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları.

Çalışma Verisi

Departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, önceki işe giriş/çıkış tarihleri, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu;
Çalıştığı işyerlerinden ayrılma sebepleri, çalıştığı firmaların isimleri;
Çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, ihbar süresi. Son çalıştığı yerdeki ücret ve yan hakları
Staj bilgileri;

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

OBSS tarafından, kişisel verileriniz şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili ürün/hizmetleri sunabilmek ve bu ürün/hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla işlenecektir.
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
Aşağıda kişisel verilerinizin işleme amaçları yer almaktadır:

Şirketin ana faaliyetlerinin yerine getirilmesi;

OBSS’nin çalışmış olduğu müşterilere ilgili kaynakların yönlendirilebilmesi için adayın özgeçmişinin ismi kapalı bir şekilde müşteri ile paylaşılarak görüşmelerin sağlanması,
Müşteri görüşmelerinin değerlendirilmesi,
Adaylarla iletişimin sağlanması,

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması;

İşyeri güvenliğinin sağlanması,
Kontrollü alanlarda giriş çıkışların kamera ve ziyaretçi kartı ile kontrol edilmesi.
Şirket girişleri için bina ve/veya OBSS resepsiyonu tarafından kimliği kanıtlayıcı bilgilerin talep edilmesi.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması;

Aday verilerinin İnsan Kaynakları sisteminde tanımlanması,
Aday verilerinin sistem üzerinde güncel tutulmasının sağlanması,
Adayların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması,
Şirket etkinlikleri için iletişimin sağlanması,
Kalite kontrolün sağlanması,
Bilgi güvenliği kontrolünün sağlanması,
Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması,
İş görüşmesi değerlendirme anketlerinin analizinin yapılması.

Kişisel Verilerinizin Toplama Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

OBSS, kişisel verileri e-posta, İnternet, çevrimiçi platform gibi elektronik ortamlar aracılığıyla elde etmektedir. Kişisel verilerinizin elde edilme sebepleri ise aşağıdaki gibidir:
OBSS’nin şirket kültürüne ve aranan pozisyona uygun aday seçmesine yönelik meşru menfaati
OBSS’nin İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu dahil fakat bunlarla sınırlı olmayan iş ile iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bu mevzuatta öngörülen faaliyetleri gerçekleştirmesi
Bizimle paylaştığınız veriler içerisinde özel nitelikli kişisel veri yer alıyorsa ve bizim bu verileri işlemememiz gerekiyorsa açık rıza vermeniz halinde elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması ve Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

OBSS kişisel verileri, yasal ve iş sağlığı/güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümlerin – gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlarla; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, kurum yer alınan Teknoparklar gibi kamu tüzel kişilerinden gelen usule ve yasaya uygun talepleri karşılamak amacıyla paylaşılabilir.

Bunların dışında aşağıda verilen OBSS’nin faaliyet alanlarına uygun ve işbu dokümanda belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz OBSS’nin yurtiçindeki müşteri ve iş ortaklarıyla sınırlı ve ölçülü şekilde paylaşılmaktadır.

Şirketin tanımlı amacın yerine getirilmesi;:

Aday tarafından paylaşılan bilgiler; aday tespit, teknik ve İnsan Kaynakları görüşmeleri ile müşteri görüşmelerinin sağlanması gibi işlemlerinin yürütülmesi için şirket içi çeşitli yazılım programlarında işlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Bu veriler, uygulamaların kendi veri kayıt ortamlarında, OBSS cihazlarında saklanmaktadır.
Adayın paylaştığı referansların araştırılması amacının gerektirmesi nedeniyle, referanstaki ilgili şirket/kişi ile paylaşılmaktadır.
Şirketin söz konusu adayın istihdamını bir müşteri projesi için gerçekleştirmesi halinde aday verileriniz ilgili müşteri yetkilileri ile paylaşılmaktadır.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi;

Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla, hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabilmektedir.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması;

Kişisel verilerinizden ulaşım, konaklama, araç tedariki gibi sebeplerle ilgili gerekli olanlar bu konuda çalıştığımız firmalara aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Açık rıza vermeniz halinde kişisel verileriniz; hak kazanan adaylara eğitim/seminer verilmesi ve koşulları sağlayan adayların müşteri/iş ortakları ile iş görüşmesi yapması amacıyla yurt dışı seyahatlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması için yurt dışı merkezli seyahat acentesi ve seyahatlerin kolaylaştırılması ve organizasyonu hizmetleri sağlayan şirketlerle ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt dışı merkezli toplu e-posta gönderimi sağlayıcılarla ve başvurulan pozisyonun ilişkide olacağı yurtdışında yer alan muhtemel müşteri adayı yetkilileri ile bu amaçlara sınırlı ve ölçülü olarak paylaşılmaktadır v e yurtdışına aktarılmaktadır.

KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
6698 Sayılı Kanun madde 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman kisiselveri@obss.com.tr adresine e-posta göndererek iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde öngörülen diğer iletişim yöntemlerini de kullanabilirsiniz. Communiqué on Application Procedures and Principles to the Data Controller (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında).
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin OBSS için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

OBSS TEKNOLOJİ A.Ş.

Mersis No: 0633087578400001
İletişim Adresi: İstanbul Sanayi Mah.Teknopark Bulvarı No:1/8a Blk.3.Kat 8301 Kapı No 34906 Pendik/İstanbul
İletişim Linki: https://obss.tech/ , kisiselveri@obss.com.tr Telefon : +90 216 688 3436

Kişisel Verilerin İşlenmesi – Açık Rıza Metni

OBSS çalışan adayı, stajyer adayı iseniz, İstanbul Sanayi Mah.Teknopark Bulvarı No:1/8a Blk.3.Kat 8301 Kapı No 34906 Pendik/İstanbul adresinde yer alanOBSSOBSS Teknoloji A.Ş. olarak kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımına ilişkin rızanızı alabilmek amacıyla bu Açık Rıza Metni’ni hazırladık.
 
Bu metin “Aday Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde hazırlanmıştır.Policy TextBu sebeple Aydınlatma Metni’ni okumadan bu metni imzalamamanız konusunda sizi uyarmak isteriz.
 
OBSS tarafından çalışan adayı/stajyer adayı/ CodeMaster katılımcısı sürecinin yönetilmesi için sözlü/yazılı ve elektronik ortamda tarafınızca verilen kişisel verilerinizin yurtdışında gerçekleştirilecek eğitim/seminer gibi etkinliklere katılmaya hak kazanmanız; koşulları sağlamanız halinde OBSS’nin yurtdışındaki müşteri ve iş ortakları ile iş görüşmesi yapabilmeniz için yurtdışındaki müşteri, iş ortağı veya hizmet sağlayıcılar ile paylaşılmakta olup, tarafınıza e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için de yurt dışı merkezli e-posta gönderimi sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.
 
Bu aktarıma izin vermemeniz halinde yurtdışında bulunan müşterilerle ilgili projeler için değerlendirilemeyecek, yurtdışı eğitim fırsatlarından faydalanamayacak ve bizden e-mail alamayacaksınız.
Ayrıca ilgili kanunlarca sizin yönlendirmiş olduğunuz özgeçmişinizde bulunan özel nitelikli veri sayılan dernek/vakıf üyeliklerinize ilişkin verileriniz, kan grubunuza ilişkin sağlık verileriniz veya özel nitelikli veri içermesi halinde fotoğraflarınız OBSS Aday Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen amaç ve sınırlar doğrultusunda işlenmektedir.
 
Bu işleme faaliyetine ilgili kanun kapsamında izin vermemeniz halinde sizi aday olarak değerlendiremeyeceğiz, verilerinizi işleyemeyeceğiz.

İş Görüşmesi Sürecinden Sonra Verilerin Saklanması – Açık Rıza Metni

OBSS çalışan adayı, stajyer adayı iseniz, İstanbul Sanayi Mah.Teknopark Bulvarı No:1/8a Blk.3.Kat 8301 Kapı No 34906 Pendik/İstanbul adresinde yer alanOBSSOBSS Teknoloji A.Ş. olarak kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımına ilişkin rızanızı alabilmek amacıyla bu Açık Rıza Metni’ni hazırladık.
 
Bu metin “Aday Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde hazırlanmıştır.Policy TextBu sebeple Aydınlatma Metni’ni okumadan bu metni imzalamamanız konusunda sizi uyarmak isteriz.
 
İş görüşmesi süreci sonunda başvurunuzu olumlu değerlendirememiz halinde Aydınlatma Metni kapsamında belirlenen veri işleme amaçları geçersiz hale gelmekte olup 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verileriniz yalnızca varsa ilgili mevzuatta belirtilen gerekli olan azami süre kadar saklanabilmektedir. Bu bağlamda, uygun pozisyon açıldığında tarafınızla iletişime geçilebilmesi amacıyla OBSS tarafından kişisel verileriniz saklanmaya devam edilebilmesi için işbu metin ile onayınız alınması gerekmektedir.
Yukarıdaki metinleri okudum ve anladım.
 
Kişisel verilerimin iş görüşmesi sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde de yeni pozisyon imkanları için OBSS tarafından saklanmasına ve tarafımla iletişime geçilmesi için işlenmesine konu hakkında tereddütte yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak; açık rızam ile onay veriyorum.

This Privacy Policy Regarding the Processing of Personal Data for Remote Online Exams (“Privacy Policy”) has been prepared by OBSS Teknoloji A.Ş (“OBSS”). OBSS has prepared this Privacy Policy to provide information regarding how data is collected, processed and transferred during any exam which may be held online, and regarding the Remote Monitoring application for this exam (“Application”). The protection of your personal data and confidentiality are of utmost importance to OBSS. OBSS will do its utmost to keep your personal data confidential, and to take all necessary technical and administrative measures and to show due diligence for ensuring confidentiality and security.
 
The collection, use and sharing of personal data within the framework of the services provided by OBSS or its affiliates are subject to this Privacy Policy and its updates.
OBSS will not transmit or make your personal information available to third parties, except in the case of the explicit exceptions listed in this Privacy Policy.
 
In the processing of your Personal Data, OBSS acts in accordance with any and all data processing principles and obligations set forth in the relevant legislation, in particular those listed in the Constitution of the Republic of Türkiye, as well as any international agreements to which Türkiye is a party, and the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 (“KVKK”).
 
This Privacy Policy relates exclusively to Remote Monitoring. Please read the Privacy Policy for how personal information is processed.
 
1. How Personal Information is Obtained

For both remote monitoring and providing this exam remotely, we process the following data:
1.1. Identity Information: Your name and surname
1.2. Exam Monitoring Data may include: Photographs of the setting in which the exam is taken along with people who take the exam, audio recordings, video recordings, movements of a computer mouse, internet sites opened (ie web traffic), system requirements, screen recordings to ensure that each candidate is tested and evaluated under equal conditions.
1.3. Exam Result: Your answers to exam questions and their results.
(All of the data listed above will be referred to as “Personal Data” in the text.)
 
2. Methods of Obtaining Your Personal Data and the Legal Reasoning Underpinning Them

Once you have provided your express written consent through the Remote Monitoring Application, then your personal data will be instantly obtained. This remote monitoring is requisite to ensure that the examination is undertaken in the proper circumstances, with equal chances for all participants and for the subsequent potential for recruitment to continue without discrimination. You may not take the online exam without consenting to the Remote Monitoring application. However, if you have problems, requests or questions regarding Remote Monitoring or your participation in the exam, you may reach us by sending an e-mail to OBSS hr@obss.com.tr and you can take a supervised online exam instead at OBSS headquarters in Istanbul with a computer provided by OBSS. You may request it to be done on a day and time determined by you.
 
Your exam results may be obtained following our assessment of whether you have the necessary competencies for recruitment. The examination will necessarily have been conducted in accordance with our legitimate interest in hiring an employee based on our criteria, which may or may not be reflected in the overall exam results.
 
3. Purposes for Processing Your Personal Data

The Personal Data that you may provide within the scope of the application will be used in order:
3.1. To prevent cheating in the exam and to ensure exam security
3.2. To ensure that every candidate competes on equal terms
3.3. To identify the qualifications required for recruitment 
 
4. The Transfer of Your Personal Data

Your personal data will be seen and processed by a limited number of authorized OBSS employees and will not be transferred to third parties. However, if cheating is detected in the exam, detailed information may be provided to people involved in the employment process regarding your job application. Likewise, in the event that a legal process begins following any form of alleged fraud or deception, detailed information may be shared with our lawyers and legal advisors and relevant legal institutions so that our right of defense may be appropriately exercised.   
 
5. Processing Time for Your Personal Data

Video and sound recordings taken during exam monitoring will be destroyed within one (1) month. Other Exam Monitoring Information will be kept inactive so that it may only be accessed by the system administrator when necessary, and will not be accessed or processed by anyone except in the even that it is legally obligatory. All data will be destroyed when the statute of limitations for legal disputes that may arise regarding said recruitment process expires.
The results of your exam will be retained for the minimum period required for employee data in the event that you are hired. If you are not hired, it will be retained until the statute of limitations no longer applies in order to preserve our right to defend ourselves in the event of legal action.
Pursuant to the Law on the Protection of Personal Data, when you request that your personal data be deleted or erased, the legal purpose of processing Personal Data must no longer be applicable, the legal retention periods must have expired, or the relevant statute of limitations must have passed in order for this request to be fulfilled. Your request may not be fulfilled in the event that none of these periods have expired.
 
6. Data Security
Remote Monitoring data will be stored encrypted and may only be accessed and analyzed by a limited number of people. This data is stored and processed using technical and administrative measures at the highest security levels used in OBSS’s systems, and makes full use of risk assessment studies, as well as privacy-by-design or by default studies as they relate to Remote Monitoring data.
Your exam results are protected by a full range of technical and administrative measures taken by OBSS within the framework of its security policies, many of which are required by law.
 
7. Your Rights as a Data Owner under KVKK
You have the legal right to discover the following regarding your Personal Data by asking OBSS:
7.1. To learn whether it has been processed or not,
7.2. To request information regarding how it has been processed,
7.3. To learn why it was processed and whether it was used in line with the legally stated purpose for acquiring it,
7.4. To learn whether and to which third parties any data has been transferred to, both inside Türkiye and out of the country,
7.5. To request that incorrect information is corrected if it is either incomplete or if it has been improperly processed,
7.6. To request that information be deleted or destroyed within the framework of the conditions stipulated in accordance with the legislation on the protection of personal data,
7.7. To request notification of any and all transactions made pursuant to subparagraphs (7.5) and (7.6) above, to the third parties to which any data may have been transferred,
7.8. To object to the emergence of a purely objective automated result you deem to be incorrect, and
7.9. You reserve the right to demand compensation for damages in the event that you suffer damages due to the unlawful processing of data. 
 
8. Changes to Our Privacy Policy
OBSS reserves the right to review and amend this Privacy Policy at any time. If the Privacy Policy changes, the edited policy will be uploaded to the Application.  
 
9. Questions
If you have any questions, complaints or comments within the scope of the Privacy Policy or the Application, or if you want to remove yourself from the communication network, you can contact us via the contact information listed below.
OBSS Teknoloji A.Ş
Sanayi Mahallesi Teknopark İstanbul No:1/8A Blok 3. Kat 8301 Kapı No Pendik/İstanbul
+90 (216) 688 34 36
hr@obss.com.tr 

Candidates can log in to the exam system, which they can access by clicking this link, using the username and password provided to them. In order to use the system, they must use the browser Google Chrome 72 and above. It is not possible to start the exam using a browser other than Google Chrome, including Firefox, Internet Explorer, Edge or Safari.
Before starting the exam, candidates are required to install the necessary Google Chrome plug-in as directed by the exam system and accept the permissions requested by the plug-in. Before the exam, you may check whether the requirements for the plugin have been met or not. In case of problems with the plugin, support can be obtained through this link.
The exam will take place over two sessions, the first session is for measuring the technical knowledge of the candidate, and the second session is for measuring the general ability and knowledge of the candidate. In the first session, there are 45 questions given over 37 minutes allocated to complete them. In the second session, there are 10 questions and 23 minutes allocated to complete them. Each session’s results will be evaluated separately and both sessions are expected to be completed within the time allowed for the candidate. The candidate may take a break between the two sessions, provided that he/she has completed both sessions within the specified time. However, the sessions may not be broken up and no breaks are allowed during a session.
During the exam sessions, a set of activities undertaken on a computer may be recorded, including movements of the computer mouse, keyboard, camera images, and sound from the microphone. This is done in order to ensure that the exam is undertaken in accordance with the rules, and analyses can be made automatically and/or manually using this recorded data. Candidates are deemed to have accepted the collection and storage of such data collected during the exam for the purpose of checking the validity of the exam.
The computer upon which the exam is taken must have a working camera and microphone. In order to avoid any connection problems during the exam, we recommend an internet connection with a minimum download speed of 8 Mbps and an upload speed of 1 Mbps.
Considerations and rules to be followed during each session of the exam are listed below. OBSS has the right to invalidate the exams of the candidates who are found to not comply with any of these rules.

Considerations and Rules to Be Followed During the Exam


a) Each session of the exam must be completed within the allotted time, and unanswered questions or incorrectly answered questions will not otherwise have any effect on the scoring. Candidates may skip any question that they do not want to answer during the session, and then return to this question to be answered later during the session. Questions that are skipped without being answered during the session do not automatically count as a wrong answer in the exam’s interface.

b) Each session of the exam must be completed within the allotted time without interruption. Necessary precautions should be taken before the exam session for preventable situations such as running out of computer battery. In the event that the exam session ends due to unforeseen reasons (power cuts, etc.), this should be reported to OBSS Human Resources.

c) The setting of the online exam should be a quiet, calm and closed area with no other people. During the exam, no other people or pets should enter or leave the environment where the exam is being taken.

d) Music should not be playing using either headphones or speakers during the exam. Television or other sound-producing electronic devices must be turned off completely before the exam.

e) No food or drink should be consumed, including gum, during the exam.

f) Cell phones should not be used for any reason during the exam, and candidates should not talk to anyone in the environment or to themselves outloud.

g) Other than the browser window used to access the exam itself, all other applications should be closed, and no window or tabs should be open other than the browser window from which the exam system is accessed during the exam. In addition, if there are applications running in the background and using an internet connection, these too should be closed.

h) No printed or digital information sources are to be used during the exam.

i) Sit directly in front of the computer monitor from which the exam system is accessed. If an external camera is used, this camera should be positioned in the middle and above the monitor on which the exam is displayed so that the candidate may be seen clearly and recognizably. During the exam, as much as possible, candidates should not look beyond the monitor from which they are accessing the exam.

j) While the exam session is in progress, candidates should not leave the monitor for any reason.
The environment during the exam should be bright enough that the candidate’s face and movements can be clearly seen on the camera.

k) During the exam, candidates should not take screenshots or record images of the exam system from their computer.

l) In the event of an unexpected problem during the exam, support is available by e-mailing hr@obss.com.tr.

The OBSS Remote Monitoring system will record your session for potential review. These records will be encrypted and only authorized users will be able to access these records. The recording types listed below will only begin after we identify your system and environment.
 
The OBSS Remote Monitoring system will activate the following applications for security measures.
 
For more information, please see our Privacy Policy.
 
Remote monitoring is necessary to ensure equality in examination and recruitment and to prevent discrimination. You may take the online exam without consenting to the Remote Monitoring application. However, if you have a problem with Remote Monitoring and participation in the exam, you may e-mail us at hr@obss.com.tr and you may take your online exam in the Istanbul headquarters of OBSS with an in-person supervisor present, on a computer provided by OBSS. You may request this for a specified day and time of your choosing.
 
I understand and accept the exam rules and consent to the processing of my above-mentioned data in the manner and for the purposes set out in the Privacy Policy, and to the processing and transfer of it to overseas servers, including Amazon, at the Company’s discretion. This consent is valid only for the data specified in the table above, it does not cover the processing of any other data not mentioned above, nor does it cover other data categories such as exam results or the identity information in the Privacy Policy.


Welcome To OBSS. I'm Hale.

We're a team of over 850 senior developers, 30 software architects and project managers.

We open opportunities for growth and productivity with software.

Get in touch ⬇️